Polityka prywatności – Baila

Działając stosownie do art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE spółka PROSTORA BW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z działaniami podejmowanymi za pośrednictwem witryny internetowej „BAILAWARSAW.COM” („Serwis”), będącym oficjalnym serwisem internetowym klubu „Baila Show & Dining” w Warszawie, oświadcza oraz informuje, że: 

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu jest PROSTORIA BW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem KRS: 0000931323,REGON: 5272977361, NIP: 5272977361 (dalej: „Prostoria”).
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia z dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przetwarzanie i ochrona Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami poufności.

II. Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Prostoria wykorzystuje Państwa dane osobowe na potrzeby działań związanych z obsługą Serwisu, przetwarzania informacji handlowych oraz zawierania i obsługi umów, w szczególności:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. na podstawie zgody określonej w ust. 1 powyżej –  w celuudzielania odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego w Serwisie, rezerwowania stolików, sprzedaży i dostawy kart podarunkowych, bonów na usługi restauracji Baila Show & Dining i biletów na wydarzenia rozrywkowe w Restauracji, a także udzialnia informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących działalności restauracji. 
 3. przez czas wykonywania obowiązków prawnych przez Administratora danych;
 4. przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne z tytułu niewykonania obowiązku;
 5. przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, 
 6. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z późniejszymi zmianami, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.

III. Dobrowolność podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie, przechowywanie i administrowanie przez Prostoria.
 2. Nie muszą Państwo podawać swoich danych osobowych, jednak niepodanie uniemożliwi sformułowanie i przesłanie oferty, sprofilowanie i przesłanie informacji handlowej, przygotowanie umowy lub może spowodować uniemożliwienie zawarcia i realizacji umowy oraz celów zawartych w jej treści.
 3. Posiadają Państwo prawa:
 1. prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do żądania przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przyjęte przepisy prawne.
 9. Prawa powyższe mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem, korzystając w tym celu z adresów i danych zawartych w Serwisie.

IV. Kategorie Danych oraz czas przechowywania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
 1. dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa na formularzu marketingowym, tzn. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
 2. dane dotyczące Państwa preferencji oraz ofert, które Państwa interesują, zebrane bezpośrednio od Państwa lub od dostawców zewnętrznych, a także innych serwisów Prostorii;
 3. Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane są przez Prostorię przez czas określony w Paragrafie II ust. 1 powyżej. W ramach punktów a)-b) paragrafu II ust. 1. Państwa dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 

V. Ochrona Państwa danych osobowych

Prostoria zobowiązuje się do zachowania zasad wszelkiej poufności podczas administrowania Państwa danymi osobowymi, w szczególności do:

 1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 2. kontrolowania prawidłowego przetwarzania danych osobowych;
 3. monitorowania i ewidencjonowania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z ramienia Prostoria oraz wyciągania konsekwencji prawnych w przypadku niezachowania z ich strony poufności oraz złamania zasad niniejszej Polityki prywatności oraz wewnętrznych regulaminów Spółki;
 4. monitorowania i dokumentowania sposobu przetwarzania danych osobowych oraz środków technologicznych, wykorzystywanych do ich przetwarzania oraz zabezpieczenia;
 5. zadbania o to, aby środki technologiczne, wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niektóre zasady dotyczące gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Serwisu mogą być zawarte w Polityce Cookies, w innym miejscu Serwisu.
 2. Prostoria zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności, w zakresie dopuszczonym przez prawo, w dowolnym momencie, bez personalnego informowania użytkowników serwisu o tym fakcie.
 3. Postanowienia polityki prywatności obowiązują na czas nieokreślony w odniesieniu do wszystkich danych umieszczonych w Serwisie, pozyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Wątpliwości oraz zapytania odnośnie Polityki prywatności kierować należy na mail właściwy do kontaktu z Prostoria, określony w Serwisie. 

Kontakt

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 12:00 – 23:00
Wtorek: 12:00 – 23:00
Środa – piątek: 12:00 – 1:00
Sobota: 20:30 – 3:00
Niedziela: nieczynne

Zarezerwuj online