1. Administratorem danych osobowych jest Prostoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem KRS 0000645614, REGON: 365863340, NIP: 5252683946,
  2. Przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez spółkę a w szczególności:udzielania odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego dotyczące restauracji, rezerwowania stolików, sprzedaży i dostawy kart podarunkowych i bonów na usługi, udzielanie innych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących działalności restauracji. Odbiorcą moich danych osobowych będzie wyłącznie ww. administrator danych osobowych oraz uprawnieni przez niego pracownicy i współpracownicy.
  3. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług świadczonych przez spółkę. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy wskazanego powyżej rozporządzenia, podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie; niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony Prostoria Sp. z o.o.
  4. Transfer danych osobowych, wprowadzanych do formularza, odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL.
  5. Administrator danych osobowych zapewnia możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia moich danych osobowych poprzez: kontakt e-mail na adres: contact@bailawarsaw.com lub drogą pocztową na podany wcześniej adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez administratora
  6. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  7. Udostępnienie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne. Jednakże odmowa przekazania danych osobowych może w określonych przypadkach uniemożliwić świadczenie usług przez Administratora.
  8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich.

Contact

Book table

Opening hours

Monday – Thursday: 12:00 – 23:00
Friday: 12:00 – 03:00
Saturday: 13:00 – 03:00
Sunday: 13:00 – 21:00

LUNCH MENU

Monday – Friday: 12:00 – 16:00

Book online