Regulamin zakupu biletów – Baila

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA W RESTAURACJI „BAILA SHOW & DINING” ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO 

§ 1

[Definicje]

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Bilet – oznacza produkt cyfrowy w postaci pliku PDF, uprawniający Kupującego lub inną wskazaną przez Kupującego osobę do wstępu na Wydarzenie w Restauracji i stanowiący dowód dokonania i opłacenia rezerwacji na Wydarzenie, nabywany i dostarczany na podstawie niniejszego Regulaminu, 
 2. Kupujący – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (ii) osoba prawna; albo (iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Sklepu, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę. 
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także, stosownie do art. 38a Ustawy, przedsiębiorca fizyczny zawierający Umowę w bezpośrednim związku z jej działalnością gospodarczą, gdy Umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin zakupu Biletów
 5. Restauracja -oznacza Restaurację „Baila Show & Dining”, zlokalizowaną pod adresem: ul. Grzybowska 60 w Warszawie.
 6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://bailawarsaw.com/rezerwacja lub pod innym adresem, pod którym będzie udostępniona przez Sprzedawcę sprzedaż Biletów po pierwszej publikacji Regulaminu,
 7. Sprzedawca PROSTORIA BW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem KRS: 0000931323,REGON: 5272977361, NIP: 5272977361, prowadząca we własnym imieniu i w ramach swojego przedsiębiorstwa Restaurację „Baila Show & Dining”, zlokalizowany pod adresem: ul. Grzybowska 60 w Warszawie.
 8. Umowa –  umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na własność Kupującego produkt cyfrowy w postaci Biletu i wydać mu go, a Kupujący zobowiązuje się produkt cyfrowy odebrać i zapłacić cenę;
 9. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zmianami)
 10. Wydarzenie – oznacza pokaz, spektakl, imprezę, show lub inne podobne wydarzenie rozrywkowe, niebędące imprezą masową, organizowane w Restauracji, na które sprzedawany i dostarczany jest przez Sprzedawcę Bilet na podstawie Umowy,

§ 2

[Postanowienia wstępne i zasady realizacji Biletu]

 1. Sprzedawca jest przedsiębiorcą, świadczącym samodzielnie profesjonalne usługi gastronomiczne, cateringowe, rozrywkowe, prowadzącym profesjonalny lokal rozrywkowy pod firmą „Baila Show & Dining”, zlokalizowany pod adresem: ul. Grzybowska 60 w Warszawie, tj. Restaurację. Sprzedawca organizuje Wydarzenia w Restauracji, jak również udostępnia lub umożliwia prowadzenie Wydarzeń w Restauracji. 
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu. Produktem cyfrowym jest plik.pdf zawierający wersję elektroniczną Biletu, wystawionego przez Sprzedawcę, uprawniającego do wstępu na Wydarzenie w Restauracji, określone w treści Biletu. Bilet posiada wyłącznie wersję cyfrową.
 3. Do wzięcia udziału w Wydarzeniu nie jest niezbędne posiadanie wydrukowanej wersji Biletu. Bilet może być okazany na urządzeniu elektronicznym lub może zostać zrealizowany wyłącznie poprzez podanie imienia i nazwiska osoby Kupującej albo tej osoby, którą Kupujący upoważnił do wykorzystania Biletu poprzez podanie Sprzedawcy imienia i nazwiska osoby korzystającej z rezerwacji najpóźniej w dniu poprzedzającym Wydarzenie.
 4. Sprzedaż jest prowadzona najpóźniej do dnia poprzedzającego datę Wydarzenia. Sprzedawca może zakończyć sprzedaż Biletów z powodu wyczerpania dostępnych miejsc. 
 5. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
 1. dostęp do Internetu,
 2. posiadanie adresu e-mail,
 3. posiadanie przez Kupującego własnych lub udostępnionych mu środków pieniężnych możliwych do wykorzystania w ramach realizacji płatności za Bilet drogą elektroniczną,  
 4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 3. posiadanie adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem albo podając się za inną osobę, chyba że działa na mocy upoważnienia innej osoby.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie, a także podawanie danych osobowych osób innych niż dane Kupującego lub bez stosownego upoważnienia. Ponadto, niedopuszczalne jest korzystanie ze Sklepu przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

[Usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci plików PDF dostępnych w Sklepie, obejmujących Bilety na Wydarzenia. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać w sposób określony w § 9 Regulaminu. 

§ 4

[Prawa własności intelektualnej[

Produkty cyfrowe dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Wydarzenia organizowane w Restauracji stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ich nagrywanie lub rejestrowanie w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek części jest niedopuszczalne.

§ 5

[Zawieranie Umowy]

 1. W celu zakupu produktu cyfrowego Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 1. Zapoznać się z warunkami dostawy produktu prezentowanego w Sklepie lub w domenie obejmującej Sklep, w tym datę Wydarzenia, informacje o treści Wydarzenia oraz z ceną Biletu,
 2. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
 3. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
 4. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,
 5. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 6. wybrać sposób płatności za wybrany produkt cyfrowy,
 7. zaakceptować regulamin dostawcy usług pośrednictwa płatniczego, a także szczególne zasady wynikające z wybranego sposobu uiszczenia płatności elektronicznej,  
 8. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 9. Wykonać czynności związane z uiszczeniem zapłaty drogą elektroniczną, wymagane przez dostawcę usług pośrednictwa płatniczego .
 10. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6

Dokonywanie płatności

 1. Płatności za produkty nabywane za pośrednictwem Sklepu można dokonywać wyłącznie on-line (drogą elektroniczną). 
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.
 3. Wszelkie określone w portalu płatniczym koszty płatności za Bilet stanowiące koszt samej transakcji, stanowią koszty podyktowane przez PayPro S.A. i nie są przychodem Sprzedawcy ani częścią ceny Biletu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg samej transakcji, ani za elementy szczególne transakcji płatniczej, na które Kupujący wyraził zgodę poprzez akceptacje regulaminu dostawcy usług pośrednictwa płatniczego.
 4. Płatności za produkty można dokonywać poprzez przelew internetowy z rachunków bankowych, prowadzonych przez Banki uwidocznione na podstronie obejmującej niniejszy Regulamin. 
 5. Płatności można dokonywać również poprzez zgodę na obciążenie następujących kart płatniczych:
 1. Visa
 2. Visa Electron
 3. MasterCard
 4. MasterCard Electronic
 5. Maestro
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 7

Dostarczenie zamówienia

 1. Zakupione produkty zostaną dostarczone w następujący sposób:
 2. na adres email podany przez Kupującego podczas składania zamówienia zostanie przesłany: 1) link do pobrania pliku pdf zakupionego Biletu albo 2) plik pdf obejmujący Bilet,  wedle wyboru Sprzedawcy
 1. produkty będą dostarczone możliwie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, przy czym czas realizacji zamówienia jest liczony – w przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (do czasu realizacji dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, tj. co najmniej trwa to 1-2 dni robocze).

§ 8

[ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY; ZWROT CENY BILETU]

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy Kupującemu, w tym Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Biletu.
 2. Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o przyjęcie zwrotu Biletu z uwagi na szczególne okoliczności, przy czym decyzja co do przyjęcia zwrotu oraz zwrotu ceny Biletu leży w wyłącznej gestii Sprzedawcy.
 3. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia albo zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia, Kupujący będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy, poprzez kontakt ze Sprzedawcą w sposób określony w § 9 poniżej.
 4. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Wydarzenia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupujących, za pośrednictwem email lub na stronie https://bailawarsaw.com/[…].
 5. Dla wykluczenia wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że zwrot ceny Biletu nie będzie dokonany, jeśli pomimo wad produktu określonych w § 9 poniżej lub niedostarczenia Biletu z jakiegokolwiek powodu, w tym opóźnienia transakcji lub problemów technicznych, Kupujący lub inna upoważniona przez niego osoba wzięła udział w Wydarzeniu (na postawie weryfikacji danych rezerwacji) albo miała możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu albo została jej zaoferowana możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

§ 9

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY]

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkty cyfrowe wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli plik cyfrowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę pliku cyfrowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie na czym polega wada. Wada produktu cyfrowego może w szczególności polegać na tym, że plik .pdf nie może zostać uruchomiony w przeglądarce plików .pdf z przyczyn niezależnych od Kupującego.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną, na adres: contact@bailawarsaw.com
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W razie  potwierdzenia wady, Sprzedawca zobowiązany jest wyłącznie do dostarczenia produkty cyfrowego wolnego od wad. Produkt nie będzie uznany za wadliwy, jeżeli pomimo zgłoszenia Kupującego, Kupujący lub inna upoważniona przez niego osoba wzięła udział w Wydarzeniu (na postawie weryfikacji danych rezerwacji) albo miała możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu albo została jej zaoferowana możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 10

[DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES]

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego dane osobowe będą umieszczone w bazie Sprzedawcy oraz będą przetwarzane dla celów zawarcia Umowy i realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności Sprzedawcy, zawartej na stronie internetowej obejmującej Sklep. Administratorem danych osobowych jest PROSTORIA BW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem KRS: 0000931323,REGON: 5272977361, NIP: 5272977361 .
  Zasady dotyczące zarządzania plikami cookies, tworzonymi w związku z korzystaniem ze Sklepu określone są w Polityce Cookies Sprzedawcy, zawartej na stronie internetowej obejmującej Sklep.

§ 11

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany obowiązują od dnia publikacji zmian na stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy Kupującym jest  Konsument, może on zażądać rozpatrzenia sprawy przez sąd dogodniejszy dla niego, stosownie do przepisów o właściwości, zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Kontakt

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 12:00 – 23:00
Wtorek: 12:00 – 23:00
Środa – piątek: 12:00 – 1:00
Sobota: 20:30 – 3:00
Niedziela: nieczynne

Zarezerwuj online