Regulamin bonów – Baila

Regulamin sklepu internetowego (zakup bonów na usługi restauracji Baila)

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (ii) osoba prawna; albo (iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Sklepu, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://bailawarsaw.com/karta-podarunkowa/

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://bailawarsaw.com/karta-podarunkowa/

Sprzedawca – PROSTORIA BW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem KRS: 0000931323,REGON: 5272977361, NIP: 5272977361

 Umowa –  umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na własność Kupującego produkt cyfrowy i wydać mu go, a Kupujący zobowiązuje się produkt cyfrowy odebrać i zapłacić cenę;

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca jest przedsiębiorcą, świadczącym samodzielnie profesjonalne usługi gastronomiczne, cateringowe, rozrywkowe, prowadzącym profesjonalny lokal rozrywkowy pod firmą „Baila Show & Dining”, zlokalizowany pod adresem: ul. Grzybowska 60 w Warszawie
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu. Produktem cyfrowym jest plik .pdf zawierający wersję elektroniczną bonu towarowego na okaziciela, wystawionego przez Sprzedawcę, wymienialnego na usługi Sprzedawcy, określone w ust. 1, realizowane w lokalu tam opisane, zwanego dalej także „Bonem”. Zasady realizacji Bonu uregulowane są w odrębnym dokumencie, na stronie internetowej https://bailawarsaw.com/karta-podarunkowa/ oraz udostępnionego w Restauracji Baila (ul. Grzybowska 60, 00-855 Warszawa).
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
 1. dostęp do Internetu,
 2. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie, a także podawanie danych osobowych osób innych niż dane Kupującego. Ponadto, niedopuszczalne jest korzystanie ze Sklepu przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci plików PDF dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: contact@bailawarsaw.com . W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty cyfrowe dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

§ 5

Zawieranie Umowy

 1. W celu zakupu produktu cyfrowego Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 1. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
 2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
 3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,
 4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 5. wybrać sposób płatności za wybrany produkt cyfrowy,
 6. zaakceptować regulamin dostawcy usług pośrednictwa płatniczego, a także szczególne zasady wynikające z wybranego sposobu uiszczenia płatności elektronicznej,  
 7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 8. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6

Dokonywanie płatności

 1. Płatności za produkty nabywane za pośrednictwem Sklepu można dokonywać wyłącznie on-line. 
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Płatności za produkty można dokonywać poprzez przelew internetowy z rachunków bankowych, prowadzonych przez Banki uwidocznione na podstronie obejmującej niniejszy regulamin. 
 4. Płatności można dokonywać również poprzez zgodę na obciążenie następujących kart płatniczych:
 1. Visa
 2. Visa Electron
 3. MasterCard
 4. MasterCard Electronic
 5. Maestro
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 7

Dostarczenie zamówienia

 1. Zakupione produkty zostaną dostarczone w następujący sposób:
 1. na adres email podany przez Kupującego podczas składania zamówienia zostanie przesłany plik do pobrania zakupionego produktu,
 2. czas realizacji zamówienia jest liczony – w przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (do czasu realizacji dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, tj. co najmniej trwa to 1-2 dni robocze).

§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę za pośrednictwem Sklepu, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy  – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub wiadomość przesłana pocztą elektroniczną na adres: contact@bailawarsaw.com
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Kupujący powinien usunąć produkt cyfrowy (wszystkie kopie) z pamięci wszystkich nośników, Sprzedawca niezwłocznie anuluje Bon. 
 6. Poza przewidzianymi  w niniejszym paragrafie zasadami dotyczącymi odstąpienia od Umowy, zakup produktów cyfrowych za pośrednictwem Sklepu jest bezzwrotna; Sprzedawca nie jest zobowiązany do odkupu produktu cyfrowego, tj. w szczególności do anulowania Bonu oraz zwrotu wartości Bonu.
 7. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 Ustawy Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy – zakupu Bonu, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Przez rozpoczęcie spełnienia świadczenia, o którym mowa w zd. 1 należy rozumieć odbiór Bonu. W celu usunięcia wątpliwości, Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy zakupu Bonu, jeśli realizacja Bonu nastąpiła przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkty cyfrowe wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli plik cyfrowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę pliku cyfrowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie na czym polega wada. Wada produktu cyfrowego może w szczególności polegać na tym, że plik .pdf nie może zostać uruchomiony w przeglądarce plików .pdf z przyczyn niezależnych od Kupującego.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną, na adres: contact@bailawarsaw.com
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W razie  potwierdzenia wady, Sprzedawca zobowiązany jest wyłącznie do dostarczenia produkty cyfrowego wolnego od wad.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą umieszczone w bazie Prostoria Sp. z o.o. oraz  przetwarzane dla celów zawarcia Umowy i realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest „PROSTORIAspółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego, pod numerem KRS 0000645614
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji zamówienia. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien zaakceptować politykę prywatności Sprzedawcy na stronie internetowej Sklepu.
 4. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu realizacji czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez Sklep.
 5. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres trwania umowy i realizacji zamówienia oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy i realizacji zamówienia.
 6. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący realizuje prawo za pośrednictwem adresu: contact@bailawarsaw.com
 7. Transfer danych osobowych, wprowadzanych do formularza, odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL.
 8. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 9. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji zamówienia. 
 10. Zasady dotyczące zarządzania plikami cookies określone są na [link do polityki cookies]

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany obowiązują od dnia publikacji zmian na stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy Kupującym jest  Konsument, może on zażądać rozpatrzenia sprawy przez sąd dogodniejszy dla niego, stosownie do przepisów o właściwości, zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Kontakt

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 12:00 – 23:00
Wtorek: 12:00 – 23:00
Środa – piątek: 12:00 – 1:00
Sobota: 20:30 – 3:00
Niedziela: nieczynne

Zarezerwuj online