Regulamin konkursu – Baila

Wygraj bilety na event Chivas w Baila Show & Dining”  

zwany dalej „Regulaminem” 

I. Postanowienia Ogólne  

1. Organizatorem konkursu o nazwie: „Wygraj bilety na event Chivas w Baila Show &  Dining” (dalej: „Konkurs”) i podmiotem składającym publiczne przyrzeczenie nagrody, jest firma  „PROSTORIA BW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Warszawie (adres: ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa), wpisana do Rejestru  Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000931323,  REGON: 520440630, NIP: 5272977361 reprezentowana Olivię Avagyan – Członka  Zarządu tejże spółki, uprawnioną do reprezentacji samodzielnej, (dalej: „Organizator”).  

2. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 23.11.2022 r. do dnia 5.12.2022 r., do  godziny 23:59 i jest prowadzony na profilu Organizatora na stronie facebook.com/ BailaShowDining (dalej: „Post konkursowy”).  

3. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która  zaakceptuje Regulamin.  

4. Uczestnik nie może wziąć udziału w Konkursie więcej niż jeden raz.  

5. W ciągu trwania całego Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.  

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na innej  podstawie niż umowa o pracę) Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny  rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku  przysposobienia.  

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  

8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa 3-osobowa komisja konkursowa powołana przez  Organizatora (dalej: „Komisja”). Powołanie Komisji następuje wyłącznie na mocy swobodnej  oceny zarządu spółki będącej Organizatorem, przy czym w skład Komisji mogą wchodzić osoby z  grona zarządu i pracowników Organizatora. Dobór członków Komisji nie jest objęty procedurą 

reklamacyjną.  

9. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie każdy Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu  oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z  przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagród.  

II. Zasady Konkursu  

1. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane w formie Postu konkursowego w dniu 23.11.2022 r. W  celu wykluczenia wątpliwości, w przypadku opublikowania Regulaminu po dniu 23.11.2022 r.  Organizator weźmie pod uwagę odpowiedzi konkursowe opublikowane od dnia Postu  konkursowego. 

1

2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy w terminie określonym w rozdziale I niniejszego  Regulaminu, pod Postem konkursowym udzielić, jako osoba fizyczna, za pośrednictwem profilu, co  do którego osoba publikująca ma wyłączne prawo posługiwania się loginem i hasłem kreatywnej  odpowiedzi na pytanie otwarte: „Z kim i dlaczego chcesz wziąć udział w evencie Chivas I Rise We  Rise” oraz umieścić hasztag #Chivas (dalej „Zgłoszenie”).  

3. Po wyłonieniu trzech (3) równych zwycięzców (dalej „Zwycięzcy/a”) Komisja przyzna łącznie 3  (słownie: trzy) Nagrody.  

4. Nagrody zostaną przyznane autorom najbardziej kreatywnych i oryginalnych według oceny Komisji  odpowiedzi (Zgłoszeń). Rodzaj Nagród opisuje rozdział III niniejszego Regulaminu. W celu  wykluczenia wątpliwości, przyznanie Nagród następuje na podstawie swobodnej oceny  atrakcyjności i kreatywności odpowiedzi, dokonywanej przez Komisję i nie podlega  zakwestionowaniu z uwagi na możliwość dokonania innej, subiektywnej oceny odpowiedzi.  

5. W przypadku powtarzających się treści w Zgłoszeniach, pod uwagę brane będą Zgłoszenia z  wcześniejszą datą wysłania.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których  działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w  szczególności Uczestników, którzy:  

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;  

b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej  do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;  

c) nadeślą Zgłoszenie zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,  brutalne, agresywne, obraźliwe dla Organizatora,  

d) naruszają prawa osób trzecich, jak również gdy ich Zgłoszenie będzie przedstawiać lub  opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub  życia ludzi lub zwierząt;  

e) podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Strony  konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej  działanie.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania moderacji Zgłoszeń, w celu zapewnienia  zgodności Zgłoszeń z wymogami wskazanymi w Regulaminie. Zgłoszenia, które zostaną zweryfikowane negatywnie, zostaną usunięte i nie będą brały udziału w procesie wyłaniania  Zwycięzców Konkursu.  

8. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator  może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów  komunikacji (np. poprzez komunikator Messenger); podczas takiego kontaktu Organizator może  oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w  Konkursie, a odmowa ich podania jest równoznaczna ze złamaniem postanowień niniejszego  Regulaminu.  

9. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych  osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu, rozliczeniem i wydaniem Nagród.  

III. Nagrody  

1. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa oceni wszystkie Zgłoszenia i w oparciu o  kryterium kreatywności wyłoni Zwycięzców Konkursu. Protokół z wyłonienia Zwycięzców, może  

2

mieć wyłącznie formę dokumentową (email) i nie podlega publikacji. Każdy Zwycięzca otrzyma  jedną Nagrodę.  

2. Łącznie w Konkursie przyznanych zostanie 3 (słownie: trzy) nagrody (dalej łącznie zwanych  „Nagrodami” lub osobno „Nagrodą” ) w postaci:  

a) Podwójne zaproszenie na Event Chivas I Rise We Rise w klubie Baila, który odbędzie się 10 grudnia, o wartości rynkowej 200 zł. brutto oraz voucher 600 zł. brutto do wykorzystania  w klubie w czasie Eventu.  

3. Nagroda zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości ustalonej w  następujący sposób:  

(A÷0,9) – A  

gdzie A oznacza wartość Nagrody.  

4. Przed wydaniem Nagrody zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w Konkursie zostanie  pobrany z kwoty nagrody pieniężnej. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na  pobranie kwoty nagrody pieniężnej przez Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę podatku  dochodowego. Zatrzymanie kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej u Organizatora stanowi wpłatę 

przez osobę nagrodzoną kwoty podatku w sposób podyktowany w art. 41 ust. 7 Ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych.  

5. Do dnia 6.12.2022 Organizator ogłosi Zwycięzców za pomocą komentarza pod  zwycięskim postem poszczególnych informując Zwycięzców o wygranej i przekaże informacje,  jakie będą potrzebne od Zwycięzców do wysłania Nagrody. W przypadku opóźnienia w  ogłoszeniu Zwycięzców, Organizator nie ponosi za takie opóźnienie odpowiedzialności, jeśli  wyniknęło ono z przyczyn niezależnych od Organizatora lub pomimo zachowania przez niego  szczególnej staranności.  

6. W przypadku gdy pojawią się zastrzeżenia co do posiadania przez Zwycięzcę pełni praw  autorskich do utworu lub jego części zawartego w Zgłoszeniu lub zezwolenia na  rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich, Zwycięzca ma 3 dni na przedstawienie dowodów  świadczących o posiadaniu przez niego pełni tych praw. W przeciwnej sytuacji Zwycięzca traci  prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu  Uczestnikowi.  

7. Zwycięzca nie ma prawa do wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny albo na inną rzecz ani  świadczenie.  

8. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w  art. I ust. 4 Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody.  

IV. Wydanie Nagród  

2. Każdy ze Zwycięzców, pod rygorem utraty prawa do Nagrody jest zobowiązany do przesłania  swoich danych niezbędnych do doręczenia Nagrody. 

3. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych niezbędnych do  przekazania Nagrody, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Organizatora,  lub podania błędnych danych, traci on/ona prawo do Nagrody, a Organizator wyłoni kolejnego  

3

Zwycięzcę, który otrzyma Nagrodę.  

4. Nagrody zostaną przesłane drogą mailową 

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi za pomocą wiadomości na adres e-mail:  

michalina.zagorska@prostoria.com.pl  

2. Reklamacja powinna zawierać:  

a) imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, nr. telefonu kontaktowego,  b) dokładny opis reklamacji i żądanie skarżącego,  

c) nazwę Konkursu, przybliżoną datę i godzinę przystąpienia do Konkursu.  

3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później  niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, za pomocą wiadomości e-mail.  

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie postanowień Regulaminu.  

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od  postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

VI. Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z  przeprowadzeniem Konkursu, oceny zgłoszeń, rozstrzygnięcia wyników Konkursu, dostarczenia  nagrody i rozliczenia Konkursu. Informujemy, że Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia  danych, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  

3. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: michalina.zagorska@prostoria.com.pl  Uczestnik ma również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych. Podstawą przetwarzania podanych danych jest uzasadniony interes  administratora jakim jest organizacja konkursu w celach promocji Wyborowa (art. 6 ust. 1 lit f  RODO). W przypadku, w którym Uczestnik otrzyma Nagrodę za udział w Konkursie, przepisy  prawa mogą zobowiązywać Organizatora do przetwarzania danych osobowych również w celu  wykonania obowiązków Organizatora wynikających z prawa podatkowego – w takim przypadku  przetwarzanie będzie się odbywać na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą 

przechowywane do czasu zakończenia Konkursu, a w przypadku, w którym, Uczestnik otrzyma  Nagrodę za udział w Konkursie, dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres  wymagany przepisami prawa.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

5. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do  wydania Nagród, a w przypadku gdy wartość Nagrody przekroczy wysokość, od której zgodnie z  

4

ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych naliczany jest podatek dochodowy, podanie  danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi  wydanie Nagrody lub naliczenie i odprowadzenie należnego podatku dochodowego.  

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz  Organizatora usługi wsparcia informatycznego, usługi księgowe lub usługi logistyczne.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go  do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w  Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w  sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik  Konkursu nie może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora do wynagrodzenia z  tytułu upubliczniania swojej odpowiedzi konkursowej, w tym także wielokrotnego upublicznienia  bez każdorazowego podania danych autora.  

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez  Uczestnika postanowień Regulaminu.  

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w linku w Pocie konkursowym  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub  nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających  lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.  

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach  hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych  do tej ustawy.  

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu  cywilnego.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie konkursowej. 

Organizator  

_________________________________________  

Olivia Avagyan, członek zarządu Prostoria BW 

Kontakt

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 12:00 – 23:00
Wtorek: 12:00 – 23:00
Środa – piątek: 12:00 – 1:00
Sobota: 20:30 – 3:00
Niedziela: nieczynne

Zarezerwuj online